FIZ Wierzytelności
images/abacus-tlo111.jpg

Fiz WierzytelnościPolityka Inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu subGO Wierzytelności Płynnych w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subGO Wierzytelności Płynnych jako subfunduszu sektorowego, ukierunkowanego na udział w rynku wierzytelności masowych (bankowe, telekomunikacyjne, utilities) o niskiej wartości. Fundusz dąży do uzyskania stopy zwrotu co najmniej 15% w skali 36 miesięcy. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Fundusz zawarł kolejną umowę poręczającą osiągnięcie 5% stopy zwrotu w drugim roku swojej działalności.

Charakterystyka Portfela

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subGO Wierzytelności Płynnych poprzez inwestowanie bezpośrednio w instrumenty dłużne emitowane przez tworzone przez Fundusz fundusze sekurytyzacyjne (w formie certyfikatów i papierów dłużnych) lub spółek celowych przede wszystkim w formie instrumentów dłużnych. Struktura portfela została skonstruowana w taki sposób, aby po kolejnych 36 miesiącach jego działalności stopa zwrotu wyniosła 15%, nie mniej niż 5% rocznie. Fundusz zawarł umowy poręczające osiągnięcie 15% stopy zwrotu w ciągu kolejnych 36 miesięcy od września 2015.


Informacje podstawowe:

Zapisy: w dniach emisji prowadzonych przez Towarzystwo; imienna oferta niepubliczna skierowana zostanie do 149 Inwestorów

 

  • Opłata za wydanie: do 5% wartości wpłat

  • Opłata za zarządzanie: 4% skali roku

  • Opłata od zysku: 20%, powyżej benchmarku (5%)

  • Opłata za wykup: 4,5% - w przypadku wykupu w ciągu 36 miesięcy od daty emisji certyfikatów danej serii

  • Benchmark: 5% - benchmark określany jest do sucess fee

 

Wykup Certyfikatów: Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w okresach półrocznych w każdy ostatni Dzień Wyceny danego półrocza (po drugim i czwartym kwartale kalendarzowym roku), nie wcześniej jednak niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia przydziału danej serii Certyfikatów Inwestycyjnych wskazanej w żądaniu wykupu. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu w siedzibie Towarzystwa najpóźniej na 35 (trzydzieści pięć) dni przed Dniem Wykupu.

 

Czas trwania Funduszu: czas nieoznaczony

 

Likwidacja Funduszu: Na mocy decyzji Towarzystwa gdy aktywa Funduszu spadną poniżej kwoty 2 000 000 zł; gdy KNF cofnie decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności przez TFI lub zezwolenie wygaśnie i nie zostanie przejęte przez inne TFI w terminie 3 miesięcy; Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zostanie zawarta umowa z innym depozytariuszem; gdy w okresie co najmniej 6 miesięcy koszty zarządzania Funduszem przewyższą przychody TFI z wynagrodzenia za zarządzanie. Likwidacja Subfunduszu na mocy decyzji Towarzystwa gdy aktywa subfunduszu spadną poniżej kwoty 100 000 zł, gdy w okresie co najmniej 6 miesięcy koszty zarządzania subfunduszem przewyższą przychody TFI z wynagrodzenia za zarządzanie w tym samym okresie.

 

Wyślij zapytanie o kredyt do 4.000.000 zł Formularz kontaktowy